Αριθμός Έργου: 2020-1-SI01-KA204-075962.                                               
Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση που μπορεί να γίνει σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.