Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μία ομάδα πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της ανεργίας και εξαιρούνται κοινωνικά. Υπό αυτή την έννοια, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να γίνει ένα επιτυχές εργαλείο για να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ανάγκες των ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και να προσαρμόσουν τα προγράμματα εκπαίδευσής τους ανάλογα.

Το έργο SpLenDEd έχει σκοπό να αναλάβει αυτό το κομμάτι αναπτύσσοντας ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων  που θα τους βοηθήσει να διευρύνουν την πρόσβαση στην αναβάθμιση γνώσεων για άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναβαθμίσουν την συμμετοχή και την ενασχόληση τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.     Προκειμένου να επιτύχει αυτό το σκοπό, η ομάδα του έργου θα:  

- διαμορφώσει μία κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες,                                                       

- θα παράσχει μέσα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων από τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, και                                                  

- θα προσφέρει εργαλεία και συστάσεις που θα επιτρέψουν στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.        

- δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστηρικτών που θα ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων για τα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αναμένεται ότι το έργο SpLenDEd θα έχει σημαντική επιρροή στην αποτελεσματικότητα της δια βίου μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  και να κάνει ευρέως γνωστή  μία οργανωτική και  παιδαγωγική καινοτομία στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων της Ευρώπης.            


Αριθμός Έργου: 2020-1-SI01-KA204-075962.                                               
Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντανακλά τις μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση που μπορεί να γίνει σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.